Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” reprezentowany przez Prezesa Zarządu „ZGPD-7” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, 58-200 Dzierżoniów, telefon: 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605 937 609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zadań własnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ogólne podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO oraz w art. 9 ust. 2 lit. b, c, g, h. Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności* osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania* nie wpływa na tok i wynik postępowania;
d) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem:
• ust. 3 lit. b RODO, tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
• ust. 3 lit. d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
• ust. 3 lit. e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
f) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
g) cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Przekazywanie danych
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.


*ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)


Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/08/21 08:28:18
Redaktor: Administrator